دنبالم کن

از تبار❤️ آدم

صبورم..در باره دیگران قضاوت نمیکنم ...ساده می نویسم..ساده بیان میکنم...واما....قلمرو خداوند، درون م.. بیشتر

از تبار❤️ آدم
560 پست
3 دنبال‌کننده
2531 امتیاز
0پسند
مرد -
0000-00-00

تصاویر اخیر

آن زلفِ بلندش شده داری به گلویم
قاتل چو شَوَد یار، کَس و کار نداریم

images

ما زخمْ چو خوردیم زِ دلدارِ دلِ خود
در خانه ی دلْ حسرتِ دیدار نداریم

images

هردَم نکند دلْ هوسِ عشقِ جدیدی
در مسلکِ عشق، رغبتِ تکرار نداریم

images

این عطرِ خوش از یاسِ دلِ ما شده برپا
در باغِ دل آن حیله و عطّار نداریم

images

در میکده ی ما که هوایش شده انسان
هِی نوش کن و مست ، که اخطار نداریم

images

چون غم به دلت اُفتد و آیی به بَرِ ما
در خانه بجز لذّتِ دیدار نداریم

images

گوییم که معشوق یکی باشد و جز او
گوشی شنوا ، مَحرمِ اسرار نداریم

images

ما در دلِ خود یار ستمکار نداریم
عاشق کُشی و قلبِ دل آزار نداریم

images

او که حالا صاحبِ غم خانه ای ویرانه است
قبلِ رفتن خانه ی خود را چرا سوزاند و رفت؟

images

حسرتم شد همدمی که لحظه ای درکم کند
معنیِ تنها شدن را کاملاً فهماند و رفت

images