دنبالم کن

از تبار❤️ آدم

صبورم..در باره دیگران قضاوت نمیکنم ...ساده می نویسم..ساده بیان میکنم...واما....قلمرو خداوند، درون م.. بیشتر

از تبار❤️ آدم
560 پست
3 دنبال‌کننده
2531 امتیاز
0پسند
مرد -
0000-00-00

تصاویر اخیر

سوز دل اشک روان آه سحر ناله شب
این همه از نظر لطف شما می بینم

images

من که از یاقوت و لعل اشک دارم گنج ها
کی نظر در فیض خورشید بلنداختر کنم

بازکش یک دم عنان ای ترک شهرآشوب من
تا ز اشک و چهره راهت پرزر و گوهر کنم

images

حافظا شاید اگر در طلب گوهر وصل
دیده دریا کنم از اشک و در او غوطه خورم

دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم
نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم

images

پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک
ور نه این سیل دمادم ببرد بنیادم

اگر به رنگ عقیقی شد اشک من چه عجب
که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق

در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست
این دل زار نزار اشک بارانم چو شمع

گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم رو
کی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع

غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند
پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز