پرسش و پاسخ

اگر در کار با سیستم، به مسئله ای برخورده اید که ذهنتان را بخود مشغول کرده، با ما در میان بگذارید.
تماس با ما

فیدهای خروجی

فیدهای خروجی چه هستند؟

چگونه یک فید ِ خارجی را به پروفایل خود اضافه کنم؟

چگونه یک فید ِ خارجی را به یک گروه اضافه کنم؟

چگونه از فـیلتــر ِ پستهای مربوط به فیدهای خارجی استفاده کنم؟