دیکته زندگیمان پر از غلط است
 ولی نگران نباش...
 خودش گفته قبل از نمره دادن
اگر پشیمان شوی
 غلطهایت را پاک میکنم!

پسند

پیگیری کنندگان