میان آرزوے تو

و معجزه خداوند

دیوارے است بہ نام اعتماد

اگر دوست دارے بہ آرزویت برسے

با تمام وجود بہ او اعتماد ڪن،انرژے، تلاش، موفقیت

پسند

پیگیری کنندگان