"من ماندم و جلد لغتنامه ...
كه هيچ كدام از واژه هايش مترادف اين دلتنگي نميشود...
اي كاش دهخدا ميدانست دلتنگي معني ندارد درد دارد..."

پسند

پیگیری کنندگان