مراقب باش
وقتے سوار
بر تاب زندگے شدے

دست روزگار هلت مےدهد!
ولی قرار نیست تو بیفتے!

اگر بےتاب نباشے
وخودت رابه آسمان گره زده باشے

اوج میگیرے
به همین سادگیی

پسند

پیگیری کنندگان