بـعـضـــی هــــــــــــــا
آنقدر ســـــاده عزیــــــز می‌شوند
کـــه فکــــر نبودنشــــان هـــم
تمـــام نفس‌هـــایت را به شمـــاره
می‌انــدازد...

photo_2020-11-21_22-35-02.jpg

پسند

پیگیری کنندگان