بےتـواےعشـق زبان
مـن بستـه اسـت

چـون دل مـن بـه
عشـق وابستـه است

بـےتــوشعـــرم
چراغ خاموش است

واژه واژه بـه عشـق
پیـوستـه اسـت

پسند

پیگیری کنندگان