تاچندبه پشتِ ناکَسان تڪیه ڪنم

ازخون‌خودم به‌قلبشان هدیه ڪنم


آنان ڪه به روزگارمن میخندند

باشدڪه به روزگارشان،گریه ڪنم

پسند

پیگیری کنندگان