از اوّلین انشاء ...
فقط یک جمله یادم هست:
بابا اگر نان داد ...
تاوان هم فراوان داد ...

دست پدرتان را هميشه ببوسيد

photo_2020-11-21_22-46-11.jpg

پسند

پیگیری کنندگان