از اوّلین انشاء ...
فقط یک جمله یادم هست:
بابا اگر نان داد ...
تاوان هم فراوان داد ...

دست پدرتان را هميشه ببوسيد

تصویر پیوستی:
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·

پسند

پیگیری کنندگان