درویشى راگفتند
زندگى برچند بخش است؟
گفت:كودكى و پیرى
گفتند: پس جوانى چه شد؟
گفت:
باعشق سوخت
و با بى وفایى ساخت
و با جدایى مرد

پسند

پیگیری کنندگان