ابوعلی سینا میگوید سه نکته را اگر رعایت کنید
زندگی ارامی خواهید داشت:

خوشحال هستید (قول) ندهید

عصبانی هستید(جواب)ندهید

ناراحت هستید(تصمیم)نگیرید...

تصویر پیوستی:
· · · · · · · ·
photo_2021-01-24_17-48-29.jpg
photo_2021-01-24_17-48-29.jpg · 438x577px, 72KB

پسند

پیگیری کنندگان