حسرتم شد همدمی که لحظه ای درکم کند
معنیِ تنها شدن را کاملاً فهماند و رفت

تصویر پیوستی:
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·

پسند

پیگیری کنندگان