او که حالا صاحبِ غم خانه ای ویرانه است
قبلِ رفتن خانه ی خود را چرا سوزاند و رفت؟

تصویر پیوستی:
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·

پسند

پیگیری کنندگان