هردَم نکند دلْ هوسِ عشقِ جدیدی
در مسلکِ عشق، رغبتِ تکرار نداریم

تصویر پیوستی:
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·

پسند

پیگیری کنندگان