ما زخمْ چو خوردیم زِ دلدارِ دلِ خود
در خانه ی دلْ حسرتِ دیدار نداریم

تصویر پیوستی:
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·

پسند

پیگیری کنندگان