من غزل بودم ولی دست مرا از زندگی

آنقدر کوتاه کردی تا که تک بیتی شدم !!!

دانلود اين موزيک

پسند

پیگیری کنندگان