من غزل بودم ولی دست مرا از زندگی

آنقدر کوتاه کردی تا که تک بیتی شدم !!!

پسند

پیگیری کنندگان