اینایی که بلدند با حرفاشون مرهم دلی بشن
خیلی موهبت خاصی دارند
من میخوام کاری کنما ولی بلد نیستم

پسند

پیگیری کنندگان