گـوشهـ ی قَلبمــ تمـآمـ آدَمـ هـآ
یکـ صندلـی خـآلـی ستــ !
و بـآد
هَمیشـه اَز هَمـآنـ سَمتــ
آدَمـ هـآ رآ مـی بَـرد .
سَمتـی کهـ کِسـی بـآیـد بـآشَـد و
نیستــ ...

تصویر پیوستی:
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·

پسند

پیگیری کنندگان