دلـَـــم بــــرای کــَـسـی تــنـگ اســت کــــه گــُـمـان مــیـــکـَـردم...

مــی آیـــد و مـــی مـــانــــد!!

و بـــــه تــَـنــهــایــیــم پـــایـــان مــــی دهـــد...

آمــــــد...

رفــــت...

و بـــــــه زنـــــدگـــیــــم پــــایـــــان داد...!!!

دانلود اين موزيک
تصویر پیوستی:
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·

پسند

پیگیری کنندگان