اگر کسی در اندیشیدن بسیار تنبل،
در انجام کاری بسیار مغرور و در اعتراف به این دو،
بسیار بزدل باشد، هرگز به خردمندی دست نخواهد یافت

پسند

پیگیری کنندگان