بین اعتماد به نفس و استکبار مرز باریکی وجود دارد که فروتنی نامیده می شود..

پسند

پیگیری کنندگان