کلید برق را زد. لامپ روشن نشد. چند دفعه‌ی دیگر کلید را زد.
آدم چه دیر می‌فهمد که تکرار،
چیزهای خراب را درست نمی‌کند.!.

سینا دادخواه

تصویر پیوستی:
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·

پسند

پیگیری کنندگان