قرارمان فصل رسیدن
انگور لبت ...
جام لبهایت شراب که شد
بیا ...
تو جام بیاور
و من جان ...√!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌••┈┈┈❥ ♥️ ❥┈┈┈••

تصویر پیوستی:
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·

پسند

پیگیری کنندگان