پنهان خورید باده که دیدار یار نزدیک است
این بار بخت بردن ما در قمار نزدیک است
ما سال های سال در این سوگ خانه زجه زدیم
دیگر زمان خنده ات ای روزگار نزدیک است

تصویر پیوستی:
· · · · · · · ·
1615014195201722_large.jpg
1615014195201722_large.jpg · 480x480px, 56KB

پسند

پیگیری کنندگان