میگه:«از بعضی اتفاقا که عبور کنی، دیگه هیچ چیز نه اونقدر سخته نه اونقدر قشنگ»

تصویر پیوستی:
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·

پسند

پیگیری کنندگان