در نبودت خوب خياطي شدم

صبح تا شب چشم ميدوزم به درتصویر پیوستی:
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·

پیگیری کنندگان