دنبالم کن
negar
4 پست
9 دنبال‌کننده
1پسند
زن - مجرد
1367-06-26
اصفهان
نمی کشم

تصاویر اخیر

    موردی برای نمایش وجود ندارد.

تمـام ِ این چـند سـال و اَنــدی عــمرم بـه کــنار …
مـن فـــقط
بـه انـــدازه ی همــان صَــدُم هـای ِ ثـانیه ای که
در هــوای ِ عطر آغوشت نفـس کـشیـدم
زنـــدگـی کــــردم

دود سیگار کفاف نمیدهد…
سیگاری بار کن رفیق…
خاطره ها زیادند…

"من ماندم و جلد لغتنامه ...
كه هيچ كدام از واژه هايش مترادف اين دلتنگي نميشود...
اي كاش دهخدا ميدانست دلتنگي معني ندارد درد دارد..."

ایـــن روزهــا
هــوا خیلـی غبــار آلــود اســت !
گـــرگ را از سـگ نمــی تــوان تشخیـص داد

چی بگم